بکاپ گیری دستی - توسط پشتیبان

بکاپ گیری روزانه دستی توسط پشتیبان

بکاپ روزانه (هر بسته برای یک وب سایت)
کاملا دستی و غیر سیستمی، توسط تیم پشتیبانی نیوزپاور

  • 100% میزان قابلیت اطمینان بکاپ
  • (Manual backup) بکاپ کاملا منوآل
  • انتقال بکاپ به سرورهای مخصوص
بکاپ گیری هفتگی دستی توسط پشتیبان

بکاپ هفتگی (هر بسته برای یک وب سایت)
کاملا دستی و غیر سیستمی، توسط تیم پشتیبانی نیوزپاور

  • 100% میزان قابلیت اطمینان بکاپ
  • (Manual backup) بکاپ کاملا منوآل
  • انتقال بکاپ به سرورهای مخصوص
بکاپ گیری ماهانه دستی توسط پشتیبان

بکاپ ماهانه (هر بسته برای یک وب سایت)
کاملا دستی و غیر سیستمی، توسط تیم پشتیبانی نیوزپاور

  • 100% میزان قابلیت اطمینان بکاپ
  • (Manual backup) بکاپ کاملا منوآل
  • انتقال بکاپ به سرورهای مخصوص