سرور بکاپ زنده با قابلیت بازیابی در هر شرایطی

سرور بکاپ زنده پلن 1 - BP1

Live Cloud Backup
Cpanel
Litespeed
Imunify360

  • 5G SSD Nvme Storage
سرور بکاپ زنده پلن 2 - BP2

Live Cloud Backup
Cpanel
Litespeed
Imunify360

  • 10G SSD Nvme Storage
سرور بکاپ زنده پلن 3 - BP3

Live Cloud Backup
Cpanel
Litespeed
Imunify360

  • 15G SSD Nvme Storage
سرور بکاپ زنده پلن 4 - BP4

Live Cloud Backup
Cpanel
Litespeed
Imunify360

  • 20G SSD Nvme Storage